Poniedziałek - Piątek: 8.00-16.00 old phone4+48 77 44 10 777 e mail4biuro@eurocent.opole.pl

1. Informacje ogólne.

1.1. Dane drukarni i agencji reklamowej Eurocent, zwanej dalej drukarnią:
Eurocent Małgorzata Sufryd
ul. Luboszycka 34
45-215 Opole
NIP: 754-102-58-02
REGON: 532444660

1.2. Klientami drukarni mogą być firmy i osoby fizyczne.
1.3. Zamówienia można składać drogą mailową, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl, telefonicznie pod numerem +48 77 44 10 777 lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Luboszyckiej 34 w Opolu. Składając zamówienie Klient powinien podać swój numer kontaktowy.

1.4. Kalkulacje cenowe są wykonywane do 2 dni roboczych od daty złożenia zapytania ofertowego przez Klienta. W przypadku bardziej złożonego lub nietypowego zapytania – do 7 dni roboczych.
1.5. Kalkulacje cenowe ważne są do 21 dni roboczych od daty wysłania do Klienta.
1.6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia w ciągu 14 dni roboczych. Po upływie tego terminu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia materiałów. Pomimo nie odebrania zamówienia należy uregulować należność za zrealizowane zlecenie w terminie do 5 dni roboczych.
1.7. Niniejszy Regulamin jest dostępny na w stopce korespondencji email pracowników drukarni. Klient składając zamówienie akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1024).

2. Ceny i formy płatności.

2.1. Wszystkie stawki cen poszczególnych produktów i usług podawane są w złotych polskich oraz w cenach netto (bez podatku VAT) i cenach brutto (z podatkiem VAT 23%).
2.2. Podane ceny nie uwzględniają ewentualnego kosztu przesyłki.
2.3. Płatność może być zrealizowana w następującej formie: przedpłata na rachunek bankowy, płatność gotówką lub kartką płatniczą przy odbiorze towaru, przelew na rachunek bankowy.
2.4. Forma płatności jest ustalana na etapie składania zamówienia, jednak drukarnia zastrzega sobie:
> w przypadku trzech pierwszych zamówień oraz zamówień poniżej 150 zł brutto rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed odbiorem towaru lub gotówką/kartą płatniczą przy odbiorze towaru.
> w przypadku zamówień powyżej 500 zł brutto rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed realizacją zamówienia lub w formie zadatku 50% wartości zamówienia przed realizacją zamówienia i wpłaty na rachunek bankowy pozostałej kwoty zamówienia przed odbiorem towaru.
> w przypadku zamówień wysyłanych do Klienta rozliczenie w formie przedpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunek bankowy przed wysyłką towaru. Przesyłka zostaje nadana po odnotowaniu płatności na rachunku bankowym drukarni.
2.5. Przedpłata na rachunek bankowy jest dokonywana na podstawie przesłanego dokumentu pro forma.
2.6. Za wykonane zamówienie drukarnia wystawia fakturę VAT lub paragon.

3. Koszty transportu.

3.1. Drukarnia oferuje dwie formy przesyłek: kurierską firmy DPD i pocztową.
3.2. Wysokość kosztów przesyłki uzależniona jest od rozmiarów i wagi przesyłki oraz miejsca dostawy. Koszty przesyłek ustalane są na etapie składania zamówienia.
3.3. Koszty transportu pokrywa Klient.
3.4. Z reguły paczki dostarczane są następnego dnia roboczego, jednakże firma kurierska ma na dostarczenie przesyłki 72h. Paczki dostarczone w tym przedziale czasowym nie podlegają reklamacjom pod względem czasu dostawy.
3.5. Na terenie miasta Opola towary odbierane są w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Luboszyckiej 34 w Opolu. Drukarnia nie dowozi towarów do Klienta.

4. Terminy realizacji.

4.1. Terminy realizacji podajemy zawsze w dniach roboczych i są one różne dla poszczególnych produktów. Dzień roboczy oznacza każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy.
4.2. Orientacyjne terminy realizacji są podane przy każdym produkcie na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl. Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby podane terminy były dotrzymywane.
4.3. Termin realizacji liczony jest od chwili zaakceptowania drogą mailową przez Klienta plików do druku bądź potwierdzenia przez drukarnię otrzymania poprawnych plików do druku od Klienta.
4.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu realizacji wynikające z niedotrzymania przez Klienta terminu dostarczenia poprawnych plików do druku.
4.5. Czas dostawy przesyłki nie jest uwzględniony w terminie realizacji zamówienia.
4.6. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które mogą spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia np. awaria maszyny, drukarnia niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz przedstawi przewidywany termin realizacji.

5. Przygotowanie plików i archiwizacja.

5.1. Przesłane przez Klienta pliki do druku powinny być zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie internetowej drukarni www.eurocent.opole.pl w zakładce „Jak przygotować plik do druku?”.
5.2. Jeżeli pliki otrzymane od Klienta są niezgodne z treścią „Jak przygotować plik do druku?” drukarnia powiadomi o tym Klienta.
5.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne oraz błędy w treści zawarte w projektach przesłanych przez Klienta, w tym za błędy merytoryczne, stylistyczne lub ortograficzne. Drukarnia nie dokonuje korekty treści w materiałach przesłanych przez Klienta.
5.4. Klient może zlecić korektę prac, wówczas wszystkie dokonywane przez drukarnię korekty prac są przesyłane do Klienta w celu akceptacji. Jest to usługa dodatkowo płatna i przed przystąpieniem do poprawek drukarnia poinformuje Klienta o kosztach takiej usługi.
5.5. Klient zlecając wydruk, zmiany lub inne opracowanie materiałów graficznych zapewnionych przez siebie, oświadcza tym samym, że posiada prawa autorskie do tych materiałów w zakresie pozwalającym na wykonanie zlecenia przez drukarnię. W razie skierowania do drukarni roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich tych osób trzecich poprzez wykonanie przez drukarnię zlecenia dla klienta, klient podejmie interwencję w sprawie, a w razie wiążącego zobowiązania drukarni do zapłaty odszkodowania na rzecz takiej osoby trzeciej, przejmie ten obowiązek na siebie poprzez zapłatę tegoż.
5.6. Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Klienta oraz zamieszczonych na serwerze FTP drukarni.


6. Projektowanie.

6.1. Klient może zlecić przygotowanie projektu graficznego drukarni za dodatkowym wynagrodzeniem. Przed przystąpieniem do projektowania drukarnia poinformuje Klienta o kosztach takiej usługi. Każde zapytanie cenowe jest wyceniane indywidualnie na podstawie wywiadu odnośnie oczekiwań klienta oraz dostarczonych materiałów.
6.2. W przypadku indywidualnej pracy klienta z grafikiem po uprzednim ustaleniu terminu, koszt projektu liczony jest za godzinę roboczą pracy grafika: 1h = 150 zł netto (184,50 zł brutto). Rodzaj projektowanego materiału nie wpływa na koszt usługi.
6.3. Cena projektu graficznego zawiera maksymalnie dwie propozycje, każda kolejna jest dodatkowo płatna. Do wybranego wzoru klient może bezpłatnie wprowadzić trzy korekty. Cena nowego projektu lub dodatkowych korekt jest ustalana indywidualnie. Cena projektu graficznego nie zawiera pliku źródłowego, tylko plik PDF do druku. W przypadku projektu logo udostępniamy plik wektorowy.
6.4. Drukarnia wykonuje projekty na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów i informacji, a także na podstawie własnych materiałów graficznych i fotograficznych, do których drukarnia posiada prawa autorskie.
6.5. Zgodnie z prawem autorskim wszystkie projekty graficzne wykonane przez drukarnię stanowią własność drukarni i nie mogą być wykorzystane do innych celów niż realizacja zamówienia druku. Drukarnia udziela klientowi niewyłącznej licencji na przygotowane przez drukarnię prace graficzne na następujących polach eksploatacji: 1) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dostarczonymi przez drukarnię, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu (w tym odsprzedaż), a także 2) rozpowszechnianie utworu poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (także w Internecie). Otrzymanie podglądu lub wizualizacji projektu stworzonego przez drukarnię oraz uzyskanie licencji dodatkowej licencji na jego dalsze powielanie, przerabianie i wykorzystywanie przez podmioty trzecie wymaga zgody drukarni. Licencja nie obejmuje powielania dodatkowych egzemplarzy utworu przez podmioty trzecie. Udzielenie licencji następuje z dniem pełnego opłacenia zamówienia.
6.6. Drukarnia w ramach zamówionego projektu wykonuje stronę graficzną projektu. Klient zobowiązany jest do wnikliwej korekty przesłanego projektu, głównie w celu wyeliminowania ewentualnych błędów w treści oraz jego akceptacji. Za treść i zawartość merytoryczną w projekcie odpowiada Klient.
6.7. Klient po akceptacji wyceny oraz otrzymaniu wizualizacji projektu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wykonane opracowanie graficzne, nawet w przypadku rezygnacji ze zlecenia lub zaprzestania kontaktu z jego strony wobec podmiotu realizującego zlecenie (drukarnia Eurocent).
6.8. Akceptacja projektu przez klienta jest wiążąca. Po akceptacji uwagi dotyczące zawartości merytorycznej (liternictwa, danych teleadresowych, użytych grafik) nie będą uwzględniane.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i rękojmia.

7.1. Nieprefabrykowane towary stworzone na indywidualne zamówienie Klienta, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. projekty graficzne na indywidualne zamówienie, wydruki materiałów dotyczących klienta, wizytówki, etc.) nie podlegają zwrotowi.
7.2 Towar zakupiony w drukarni a dostarczony do klienta będącego konsumentem, w formie przesyłki (nie podlegający odbiorowi osobistemu i sprawdzeniu przed odbiorem), z wyjątkiem wskazanym w ust. 7.1 podlega zwrotowi bez podania przyczyny według warunków określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Klient drukarni ma możliwość zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem odstąpienia od umowy jest niezwłocznie powiadomienie o tym drukarni drogą mailową – na adres email osoby prowadzącej zlecenie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wraz z oświadczeniem należy przesłać towar. Wzór oświadczenia, które może być wykorzystane do złożenia oświadczenia o odstąpieniu dostępny jest na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216
7.3 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną zawierającej umowę niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą, a także osobę fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7.4 W celu dokonania zwrotu należy odesłać towar w stanie nienaruszonym na adres drukarni:
Eurocent Małgorzata Sufryd
ul. Luboszycka 34
45-215 Opole
Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszty przesyłek zwracanych produktów ponosi Klient.
7.5 Przesyłka zwrotna musi zawierać:
- zwracany towar;
- dokument sprzedaży otrzymany od drukarni;
- numer konta, na które ma być dokonana korekta wraz z danymi do przelewu.
7.6. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne (treściowe) w wydrukowanej pracy, jeśli projekt został sprawdzony i ostatecznie zaakceptowany przez Klienta.
7.7. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą wystąpić niewielkie różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukowaną pracą, a obrazem wyświetlonym na monitorze lub podczas druku tej samej pracy na różnych maszynach. Takie drobne różnice nie stanowią wady. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między subiektywnym wyobrażeniem Klienta a faktycznym wykonaniem zlecenia, jeśli wcześniej Klient nie dostarczył wzoru do druku. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że drukarnia nie gwarantuje powtarzalności kolorów w kolejnych nakładach druku.
7.8. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przedstawiony podgląd lub wizualizacja mogą różnić się kolorystycznie od gotowego produktu, a różnice takie są obiektywne i wynikają z ograniczonej zdolności odwzorowania kolorów na danym urządzeniu cyfrowym. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku kolorystyki druku, za wadliwe będą uważane tylko takie wydruki, jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 10% nasycenia barw.
7.9. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ze względu na tolerancję błędu gilotyny wynoszącą do 2 mm produkt z zastosowaną ramką może wyglądać po docięciu nieestetycznie, zwłaszcza w przypadku małej powierzchni np. wizytówki. Produktu takiego nie uznaje się za wadliwy.
7.10. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że druk tego samego projektu techniką cyfrową oraz offsetową może odbiegać od siebie kolorystycznie. Wynika to, z różnych technik druku na odrębnych maszynach..
7.11. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przy ciemnych tłach/zadrukowaniach zaleca się zabezpieczenie przez Klienta wydruku folią, aby uniknąć pęknięć na linii złożenia/zgięcia oraz odprysków na krawędziach, które powstają podczas cięcia w przypadku produktu niezafoliowanego. W razie dostarczenia przez Klienta produktu j.w. niezafoliowanego ewentualnie nieestetycznych elementów nie uznaje się za wadliwe.
7.12. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku wydruków pokrytych lakierem UV, UV 3D wybiórczo, tolerancja błędu wynosi +/- 0,3 mm. W przypadku błędnie przygotowanej maski UV przez klienta produktu nie uznaje się za wadliwy.
7.13. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych offsetowych dopuszczalne są odchylenia: +/- 5% w ilości zamówionego towaru.
7.14. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku wydruków składanych na papierach o gramaturze poniżej 200 mogą wystąpić pęknięcia na złożeniach/zgięciach. Jest to efekt nieunikniony ponieważ przy takich gramaturach papierów na wydrukach nie ma dodatkowych wgnieceń w określonym miejscu dzięki którym można złożyć wydruk ( tzw. Bigowanie).
7.15. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku zadruku białej folii flex (stosowana jest do wykonywania wielokolorowych logotypów) aby uniknąć szybkiego zużycia towaru należy przestrzegać następujących zasad:
- unikać prania ręcznego
- prać na lewej stronie
- prać w temperaturze max. 30 stopni
- prać w delikatnych środkach piorących oraz unikać mocnych wirowań
W przeciwnym wypadku nadruk na odzieży może zostać trwale uszkodzony, czego nie uznaje się za wadę.
7.16. Klient ma prawo zgłaszać reklamację wad fizycznych i prawnych towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi. Rękojmia trwa 2 lata od wydania towaru. Reklamację należy składać drogą mailową do osoby odpowiedzialnej za prowadzone zlecenie. Reklamacje zgłaszane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności, zdjęcie produktu oraz zakres żądania reklamacyjnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji drukarnia niezwłocznie i nieodpłatnie zrealizuje reklamację. Przedruk wadliwego zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu przez Klienta całego wadliwego nakładu

8. Ochrona danych osobowych (RODO)

8.1. Drukarnia oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, z którymi zapozna się w związku ze sprzedażą Towarów na rzecz Klientów (w tym m. in. dane osób reprezentujących Klienta, kontaktowych lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych dostaw, etc).
8.2.Drukarnia gwarantuje ochronę danych osobowych Klienta oraz zobowiązuje się do wykorzystania dostarczonych projektów, plików, grafik i innych danych przesłanych przez Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
8.3.Drukarnia będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 8.1, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących sprzedaż, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających ze sprzedaży lub z nią związanych.
8.4. Drukarnia zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8.5.Klient zobowiązuje się zrealizować obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust. 8.1, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych drukarni w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO.
8.6.Dane osobowe Klienta nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani nie będą wykorzystane w celach niezwiązanych z działalnością drukarni.

9. Informacje końcowe

9.1.Drukarnia podlega prawu polskiemu.
9.2.W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, RODO, ustawy o ochronie danych osobowych.
9.1 Drukarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich upublicznienia. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu podlegają wersji obowiązującej w chwili ich złożenia.

BLOG

Nasze wpisy to nie tylko szczegółowy opis naszych produktów i nowości, ale przede wszystkim ciekawostki, słownictwo i wydarzenia z branży drukarskiej. Zachęcamy do lektury.