Poniedziałek - Piątek: 8.00-16.00 old phone4+48 77 44 10 777 e mail4biuro@eurocent.opole.pl

Szanowni Klienci,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez EUROCENT Małgorzata Sufryd Waszych danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z EUROCENT Małgorzata Sufryd
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROCENT Małgorzata Sufryd z siedzibą w Opole, ul. Luboszycka 34 45-215 Opole. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:
imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu, stanowisko,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w EUROCENT Małgorzata Sufryd przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków EUROCENT Małgorzata Sufryd przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
ochrony praw EUROCENT Małgorzata Sufryd zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych EUROCENT Małgorzata Sufryd płatności, uzasadnionego interesu EUROCENT Małgorzata Sufryd w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług EUROCENT Małgorzata Sufryd (marketing bezpośredni),
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
EUROCENT Małgorzata Sufryd może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi EUROCENT Małgorzata Sufryd ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków EUROCENT Małgorzata Sufryd przewidzianych prawem, ochrony praw EUROCENT Małgorzata Sufryd zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu EUROCENT Małgorzata Sufryd w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności EUROCENT Małgorzata Sufryd może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z EUROCENT Małgorzata Sufryd umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez EUROCENT Małgorzata Sufryd,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
EUROCENT Małgorzata Sufryd zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez EUROCENT Małgorzata Sufryd, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i EUROCENT Małgorzata Sufryd
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od EUROCENT Małgorzata Sufryd potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. EUROCENT Małgorzata Sufryd dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a EUROCENT Małgorzata Sufryd ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, EUROCENT Małgorzata Sufryd wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez EUROCENT Małgorzata Sufryd oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na EUROCENT Małgorzata Sufryd może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

BLOG

Nasze wpisy to nie tylko szczegółowy opis naszych produktów i nowości, ale przede wszystkim ciekawostki, słownictwo i wydarzenia z branży drukarskiej. Zachęcamy do lektury.